Όροι & Προϋποθεσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Αερομεταφορέας: είναι κάθε αερομεταφορέας, ο οποίος, δυνάμει του εισιτηρίου, μεταφέρει τον επιβάτη και/ ή την αποσκευή αυτού και του οποίου ο Κωδικός (Airline Designator Code) αναφέρεται στο εισιτήριο ή σε ένα εισιτήριο σύνδεσης.

Αποσκευή: πρόκειται για όλα τα αντικείμενα τα οποία προορίζονται για τη προσωπική σας χρήση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, περιλαμβάνει ο όρος αυτός τόσο τις αποδοθείσες όσο και μη αποδοθείσες αποσκευές.

α) Παραδιδόμενη αποσκευή: πρόκειται για την αποσκευή που έχουμε αναλάβει υπό τη φύλαξή μας και για την οποία σας εκδώσαμε αποδεικτικό αποσκευών.

β) Μη παραδιδόμενη αποσκευή: πρόκειται για την αποσκευή σας, εξαιρουμένων των αποδοθεισών αποσκευών

Ανωτέρα βία: αποτελούν ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες δεν δύναται να επηρεαστούν εκ μέρους μας και οι οποίες, ακόμη και στη περίπτωση άκρας επιμέλειας, είναι αναπόφευκτες.

Διακριτικό της αποσκευής έγγραφο: πρόκειται για το έγγραφο το οποίο εκδίδεται εκ μέρους μας προς τον σκοπό εξατομίκευσης της αποσκευής, μέρος του οποίου προορίζεται για την τοποθέτηση αυτού επί της αποσκευής, ενώ το υπόλοιπο μέρος αυτού, προς παράδοση σε εσάς προς εξατομίκευση της αποσκευής σας.

Έγγραφο αποσκευής, Απόκομμα αποσκευής: αποτελεί αυτό το μέρος του εισιτηρίου, το οποίο σχετίζεται με την εκ μέρους σας μεταφορά αποσκευής.

Επιβάτης: είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο δυνάμει κατεχόμενου εισιτηρίου και της εκ μέρους μας έγκρισης επιβιβάζεται ή πρόκειται να επιβιβαστεί σε Αεροσκάφος

ΕΔΤ: Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα κατά τα οριζόμενα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Εισιτήριο: αποτελεί το έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από εμάς ή με εντολή δική μας για τον αερομεταφορέα, το οποίο φέρεται ως «Εισιτήριο και αποδεικτικό Αποσκευών» ή ως «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο». Οι επί του εισιτηρίου περιεχόμενοι όροι συμπεριφοράς και ενδείξεις, καθώς και το αντίστοιχο κουπόνι πτήσης και κουπόνι επιβάτη, αποτελούν μέρος του εισιτηρίου

Εισιτήριο Σύνδεσης: νοείται το εισιτήριο, το οποίο, σε συνδυασμό με ένα άλλο εισιτήριο, διαμορφώνουν από κοινού μία και μόνο σύμβαση μεταφοράς του πελάτη

Εμείς: εννοείταιη Ανώνυμη Εταιρεία ELLINAIR

Εσείς: εννοούνται τα πρόσωπα, τα οποία θα μεταφερθούν δυνάμει κατοχής εισιτηρίου εκδιδόμενου στο όνομά τους

Επικίνδυνα υλικά: ως τέτοια προϊόντα νοούνται τα περιλαμβάνοντα στις οδηγίες της IATA προϊόντα, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν και τροποποιούνται. Μπορείτε να αναγνώσετε τα προϊόντα αυτά στο ακόλουθο link: http://el.ellinair.com/article/prohibited .

Ζημία: περιλαμβάνει τον θάνατο, σωματική βλάβη, ζημίες σημειωθείσες εκ καθυστερήσεων, απώλεια ή κάθε είδους λοιπών ζημιών, οι οποίες προκαλούνται από ή εξαιτίας της μεταφοράς ή λοιπών παρεχόμενων από τον αερομεταφορέα υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: πρόκειται για ένα αποθηκευμένο εισιτήριο με εντολή του συστήματος κρατήσεών μας, το οποίο αντιστοιχεί στο παραδοθέν/ εκδοθέν για τον επιβάτη «Αποδεικτικό Πτήσης» («Itinerary Receipt»)

Ηλεκτρονικό Κουπόνι: πρόκειται για ένα αποθηκευμένο κουπόνι πτήσης στο σύστημα κρατήσεών μας ή κάποιο ανάλογο έγγραφο αξίας.

Ημέρες: πρόκειται για πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και Κυριακής καθώς και εορτών και αργιών. Σε περίπτωση ενημερώσεων, η ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης δεν υπολογίζεται. Για την εξακρίβωση της διάρκειας ισχύος, δεν υπολογίζεται η ημέρα της έκδοσης του εισιτηρίου ή ημέρα της έναρξης της πτήσης.

Κανονική τιμή πτήσης: αποτελεί την μεγαλύτερη ισχύουσα τιμή για την εκάστοτε μεταφορά στην προς μεταφορά θέση

Κουπόνι επιβάτη ή PassengerReceipt: πρόκειται για το μέρος του εισιτηρίου, το οποίο εκδίδεται μέσω εμάς ή κατόπιν εντολής μας, το οποίο φέρει μία ανάλογη σημείωση και παραμένει στην κατοχή του επιβάτη

Κουπόνι Πτήσης: Αποτελεί ένα μέρος του εισιτηρίου, το οποίο περιέχει την σημείωση «Good for passage» («Δικαίωμα προς Μεταφορά»), ή, σε περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό κουπόνι, το οποίο αναφέρει τους επιμέρους προορισμούς, στους οποίους φέρεται δικαίωμα μεταφοράς σύμφωνα με το κουπόνι

Λήξη χρόνου εμφάνισης: αποτελεί το χρονικό σημείο το οποίο έχει οριστεί είτε από εμάς, είτε από τον εκάστοτε αερομεταφορέα, μέχρι το οποίο πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες Check-in και να είστε κάτοχος της κάρτας επιβίβασης (εισιτηρίου).

Όροι που διέπουν τη Συμφωνία: αποτελούν τους όρους που ως τέτοιοι αναφέρονται, περιλαμβάνονται στο εισιτήριο καθώς και στο Itinerary Receipt και οι οποίοι εισάγουν τους παρόντες Όρους Μεταφοράς στη συμφωνία μεταφοράς.

Βρέφη: Βρέφη θεωρούνται τα παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Σύμβαση: αναφέρεται σε μία εκ των αναφερόμενων παρακάτω νομοθετικών κειμένων: α) τη Σύμβαση της Βαρσοβίας (12 Οκτωβρίου 1929) «Σύμβαση περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αερομεταφοράς», β) τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 1 του 1975, γ) τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Χάγης 1955 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 2 του 1975, δ) Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Χάγης 1955 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 4 του 1975, ε) τη Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα του 1961 καθώς και στ) τη Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999

Συμφωνηθείς ενδιάμεσος σταθμός προσγείωσης: σύμφωνα με την έννοια της Σύμβασης και τους παρόντες Όρους Μεταφοράς αποτελούν τα εδάφη, εξαιρουμένου του τόπου απογείωσης και προσγείωσης, οι οποίοι ορίζονται στο εισιτήριο και στο πρόγραμμα πτήσεως του αερομεταφορέα ως προγραμματισμένα σημεία προσγείωσης του ταξιδιού του επιβάτη.

Τιμή εισιτηρίου: πρόκειται για την καταβλητέα για τη μεταφορά του επιβάτη σε ορισμένο δρομολόγιο αμοιβή, η οποία, εφόσον απαιτείται, έχει εγκριθεί από τις ή έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας.

Τιμολογήσεις: πρόκειται για τις εγκριθείσες από τις υπηρεσίες, εφόσον τέτοια απαιτείται, τιμές πτήσεων και επιπλέον επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων εφαρμογής μίας τιμολόγησης (τιμής πτήσεως). Στην τιμολόγηση υπολογίζεται το τελικό κόστος της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, επιπλέον χρεώσεων και τελών καθώς και των όρων τιμολόγησης της εκάστοτε πτήσης π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της κράτησης ή επιστροφής.

CodeShare: πρόκειται για μία μεταφορά, η οποία εκτελείται από έναν διαφορετικό, από τον αναγραφόμενο επί του εισιτηρίου, αερομεταφορέα.

Σε περίπτωση που επιθυμείται μία τέτοιους είδους μεταφορά, η οποία θα εκτελεστεί από τους Code Share Συνεργάτες μας, παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση ποιες αποκλίσεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς δύναται να εφαρμόζονται, όπως αυτές διατυπώνονται στο άρθρο 2.

ItineraryReceipt: πρόκειται για το ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο σας παραδίδουμε σε περίπτωση που ταξιδεύετε με ηλεκτρονικό εισιτήριο και το οποίο περιέχει το όνομά σας καθώς και πληροφορίες πτήσεων και οδηγίες. Το έγγραφο αυτό παραδίδεται σε εσάς και οφείλεται να το φέρεται πάνω σας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

Γενικά

Οι παρόντες Όροι Μεταφοράς αποτελούν τους όρους μεταφοράς που αναφέρονται και στους οποίους γίνεται επίκληση επί του εισιτηρίου, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων εξαιρέσεων και ιδίως των περιπτώσεων α) της συμφωνίας ναύλωσης αεροσκάφους, β) αντίθετη διάταξη νόμου, γ) αντίθετη δικής μας γνωστοποιηθείσα διάταξη. Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται μόνο στη περίπτωση που επί του εισιτηρίου προκύπτει ο Kωδικός μας (Airline Code) «ELB».

Συμφωνία Ναύλωσης Αεροσκάφους

Επί συμφωνίας ναύλωσης του αεροσκάφους, οι παρόντες Όροι ορίζονται εφαρμοστέοι, εφόσον αυτό ορίζεται ρητά είτε στην συμφωνία και όρους ναύλωσης, είτε στο εισιτήριο.

CodeShare

Σε περίπτωση που πρόκειται για πτήση (εις) συμφωνηθείσες με άλλους αερομεταφορείς ως Code Share, δηλαδή παρότι η ELLINAIR αναγράφεται ως αερομεταφορέας στη πραγματικότητα η πτήση εκτελείται από άλλον αερομεταφορέα, αυτό σας γνωστοποιείται από την ELLINAIR κατά τη κράτηση της πτήσης. Στις εν λόγω συμφωνίες και στις παρεχόμενες Code Share Υπηρεσίες σε πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από άλλους αερομεταφορείς, κατ’ αρχήν εφαρμοστέοι είναι οι παρόντες Γενικοί Όροι Μεταφοράς, ωστόσο και δεδομένης της δυνατότητας των εκτελούντων τη μεταφορά αερομεταφορέων - Code Share Συνεργατών μας, να απέχουν και να ρυθμίζουν διαφορετικά ορισμένους εκ των αναγραφομένων στους παρόντες όρους αναφορικά με την εκτέλεση των πτήσεων, οι εν λόγω Όροι των Συνεργατών μας, θα εισάγονται και θα θεωρούνται ενιαίο κείμενο με τους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς, οι οποίοι και θα υπερισχύουν τυχόν αποκλίσεις εκ των παρόντων Όρων Μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται και σας επισημαίνεται η ανάγκη αναζήτησης των Γενικών Όρων Μεταφοράς των εκτελούντων αερομεταφορέων και Code Share Συνεργατών μας, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες επιβίβασης, ελέγχου επιβίβασης και επιτρεπτό επιβίβασης στο αεροσκάφος, των σχετικών με την επιβίβαση ζώων όρων, τους όρους επιβίβασης παιδιών και ανηλίκων, μεταφοράς αποσκευών κοκ.

Αντίθετη διάταξη νόμου

Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι, Τιμολογήσεις και εν γένει πολιτική της Εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με εφαρμοστέα ρητή διάταξη νόμου, κανονισμού, οδηγίας, υπερισχύουν αυτοί τους παρόντες Όρους. Ακόμη σε περίπτωση που μεμονωμένοι Όροι είναι, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ανεφάρμοστοι και άκυροι, οι υπόλοιποι Όροι συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Αντίθετη δική μας γνωστοποιηθείσα διάταξη

Σε περίπτωση που στο παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν λοιπές διατάξεις της ELLINAIR, οι οποίες ρυθμίζουν όμοια ή παρεμφερή αντικείμενα.

 

Άρθρο 3 - Συμφωνία Μεταφοράς – Εισιτήρια – Τροποποιήσεις– Ακυρώσεις – Μη εμφάνιση

Η Συμφωνία Μεταφοράς συνάπτεται και ολοκληρώνεται υπό τους ακόλουθους εναλλακτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

α) μέσω διαδικτύου (Internet), αμέσως μετά την επιλογή του πεδίου «Πληρωμή», σε συνέχεια της επιλογής του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη σας μία περίληψη των στοιχείων κράτησής σας. Η επιβεβαίωση κράτησης δύναται εκ μέρους σας να αποθηκευθεί/εκτυπωθεί. Εντός 24 ωρών η ELLINAIR θα αποστείλει την επιβεβαίωση κράτησης στο δηλωθέν εκ μέρους σας κατά την κράτηση E-Mail.

Προσοχή: για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε όπως μεταβείτε Ασφάλεια Συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση η ELLINAIR δεν δύναται να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου καθώς και την ομαλή και συνεχής παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος σας, με τον οποίο φέρετε αντίστοιχη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Ταυτόχρονα η ενδεχόμενη ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού και η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών παραμένει αποκλειστικά δική σας υποχρέωση. Κατά συνέπεια η χρήση και η επιλογή συναλλαγών μέσω διαδικτύου, με την επιφύλαξη των ανωτέρω όρων ασφάλειας των συναλλαγών, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας. Προς αποφυγή καθυστερημένης διαπίστωσης ανωμαλιών του διαδικτύου κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και σύναψης της συμφωνίας μεταφοράς και προς επιβεβαίωση της σύναψης αυτής, συμβουλεύουμε την τηλεφωνική επικοινωνία στα παραπάνω αναφερόμενα τηλέφωνα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ELLINAIR.

β) μέσω εγγράφου διαδικασίας (όπου περιλαμβάνονται οι κρατήσεις μέσω E-Mail, ΦΑΞ ακόμη και παρουσίας σας σε σημεία πώλησης της ELLINAIR), συνάπτεται η συμφωνία δια της έκδοσης και παραλαβής εκ μέρους σας της επιβεβαίωσης κράτησης.

γ) προφορικά (δια τηλεφωνικής κρατήσεως) εφόσον τέτοια δυνατότητα παρέχεται για το ενδιαφερόμενο δρομολόγιο, η συμφωνία συνάπτεται δια της προφορικής εκ μέρους μας ενημέρωσης της επιβεβαίωσης της κράτησης και της συνεπεία αυτής, αποστολής εκ μέρους μας σχετικού με την επιβεβαίωση E-Mail.

Με την ολοκλήρωση της κράτησης συμφωνείται στη λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης/τιμολογίου. Σε περίπτωση που επιθυμείται τη λήψη αποδείξεως/τιμολογίου σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε όπως σχετικώς μας ενημερώσετε.

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι η σύναψη της συμφωνίας σε καμία περίπτωση από μόνης της δεν δημιουργεί στην ELLINAIR την υποχρέωση εκτέλεσης της συμφωνηθείσας μεταφοράς, τελούμενης αυτής υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης και σύμφωνα με τους όρους πληρωμής (παρακαλούμε όπως μεταβείτε σε αυτούς από εδώ), συνολικής εξόφλησης της κράτησής σας. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, η ELLINAIR δεν φέρει υποχρέωση μεταφοράς σας, επιφυλασσόμενης αυτής επιπλέον για κάθε περαιτέρω δικαίωμά της, εκ της εκ μέρους σας σημειωθείσας αθέτησης της συμφωνίας.

Εισιτήρια

Η Υπηρεσία μεταφοράς παρέχεται υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εγκύρως εκδοθέντος εισιτηρίου, φέρον τα ατομικά στοιχεία του επιβάτη.

Τυχόν πιστωμένο σε πιστωτική ή τραπεζική κάρτα, ή/και κάρτα πελάτη εισιτήριο, σε περίπτωση σημείωσης κλοπής ή απώλειας της κάρτας, πέραν του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος, δέον όπως ενημερωθεί άμεσα και η ELLINAIR. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι μία δηλωθείσα ως άκυρη κάρτα (λ.χ. συνεπεία προηγούμενης ενημέρωσης περί απώλειας αυτής), για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να δηλωθεί εκ νέου ως ισχύουσα. Μέχρις δηλώσεως της απώλειας των ανωτέρω αναφερόμενων καρτών, τυχόν εκδοθέν εισιτήριο συνεχίζει να χρεώνεται στον κάτοχο της κάρτας. Οι προϋποθέσεις ευθύνης των εταιρειών που εκδίδουν τις εκάστοτε κάρτες, δεν θίγονται δια των παρόντων Όρων.

Το εισιτήριο σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται.

Τροποποιήσεις

Τα αναγραφόμενα επί του εισιτηρίου στοιχεία (ημερομηνία πτήσης, αριθμός πτήσης, τόπος αναχώρησης και προορισμού, στοιχεία επιβάτη κοκ) είναι δεσμευτικά και δύνανται, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής τέλους τροποποίησης ή και καθόλου να τροποποιηθούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ορισμένη μεταβολή του εισιτηρίου σας, πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσετε μαζί μας, οπότε και θα λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις της αιτούμενης μεταβολής, ενδεικτικά αν η επιθυμούμενη μεταβολή είναι εφικτή, αν προβλέπεται επιπλέον χρέωση του εισιτηρίου και άλλες χρήσιμες πληροφορίες της μεταβολής.

Η αεροπορική εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να προβεί στη τροποποίηση της αναγραφόμενης στα εισιτήρια ώρας και ημερομηνίας αναχώρησης. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όπως επικοινωνήσετε για επιβεβαίωση της ώρας αναχώρησης 24 ώρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ώρα.

Ακυρώσεις/ Μη εμφάνιση

Για τους όρους ακύρωσης του συνόλου ή μέρους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακύρωση μεταφοράς ζώου) της συναφθείσας συμφωνίας μεταφοράς, ακόμη και για τις περιπτώσεις μη εμφάνισης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με εκπροσώπους της εταιρείας μας, εναλλακτικά μεταβείτε εδώ προκειμένου να λάβετε γνώση του κανονισμού ναύλων της ELLINAIR.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ELLINAIR στα ακόλουθα τηλέφωνα: 801 100 81 82 , στο φαξ: +30 2310 486 135 και στο E-Mail: customer.service@ellinair.com, εναλλακτικά ακόμη και στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, Πυλαία Θεσσαλονίκης . Για κλήσεις και επικοινωνία με την εταιρεία μας, σε περίπτωση που καλείται εκτός Ελλάδος παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ, προς ανεύρεση των στοιχείων επικοινωνίας μας αναλόγως της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

 

Άρθρο 4 - Τιμές εισιτηρίων, φόροι/τέλη/διάφορες χρεώσεις, όροι και τρόποι πληρωμής, ασφάλεια συναλλαγών

Τιμές εισιτηρίων

Ισχύει η αναγραφόμενη επί της επιβεβαίωσης κράτησης τελική τιμή, με την επιφύλαξη της τυχόν εκ μέρους σας μεσολάβησης τροποποιήσεων του εισιτηρίου (ανωτέρω υπό 3).

Η ELLINAIR φέρει το δικαίωμα, ακόμη και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, να τροποποιήσει τις τιμές εισιτηρίων σε περίπτωση αύξησης του κόστους των καυσίμων, ή της επιβολής πρόσθετων στην αεροπορία χρεώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόρους, τέλη, τέλη αεροδρομίων), μεταβολών συναλλάγματος και λοιπών μη εφαρμοστέων ακόμη και απρόβλεπτων κατά τη σύναψη της συμφωνίας χρεώσεων. Η ELLINAIR σας παράσχει εντός ευλόγου χρόνου –κατόπιν των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενων μεταβολών- ειδοποίηση και εφόσον η μεταβολή αυτή δεν δύναται να επηρεάζεται από την ELLINAIR. Η αύξηση της τιμής επιβάλλεται μέχρι την 21η ημέρα πριν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση της πτήσης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η μεταβολή της τιμής μετά συνάψεως της συμφωνίας ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δύναστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση χωρίς να επιβάλλονται για το λόγο αυτό κυρώσεις.

Φόροι/τέλη/διάφορες χρεώσεις

Επιπλέον της τιμής εισιτηρίου, το τελικό καταβαλλόμενο εκ μέρους σας ποσό περιλαμβάνει και τους επιβαλλόμενους φόρους, τέλη και διάφορες επιπλέον της μεταφοράς σας χρεώσεις. Η ELLINAIR σας ενημερώνει για τις χρεώσεις αυτές στο τέλος της κράτησής σας, ενώ στην επιβεβαίωση κράτησης αναφέρεται το τελικό προς καταβολή ποσό.

Για ενδεχόμενα επιπλέον κόστη, παρεπόμενα της μεταφοράς σας/ του ταξιδιού σας, όπως ενδεικτικά κόστος θεώρησης εισόδου σε ορισμένο κράτος, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη.

Για τυχόν επιπλέον της μεταφοράς ειδικώς αιτούμενες εκ μέρους σας υπηρεσίες (ενδεικτικά παραγγελία προσφοράς ειδικού φαγητού κατά τη διάρκεια της πτήσης, κοκ), ισχύουν οι αντίστοιχες των υπηρεσιών αυτών χρεώσεις της ELLINAIR, για τις οποίες παρακαλούμε όπως κατά την παραγγελία και αίτηση αυτών ενημερωθείτε.

Όροι και Τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς των ναύλων τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσοχή, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι αναγραφόμενες προθεσμίες πληρωμής, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως.

Η εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιγραφόμενους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, α) στα σημεία πώλησης της ELLINAIR, όπως αυτά θα τα βρείτε εδώ, β) δια της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, γ) μέσω πιστωτικής κάρτας.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣIΤΗΡΙΟΥ.
(ΑΠΕ- Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίου) ΠΟΛ. 1102/16.3.1993

Η (ΑΠΕ- Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίου) είναι ένα ειδικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για κάθε αγορά αεροπορικού εισιτηρίου για έναν ιδιώτη ή ατομική επιχείρηση ή ακόμη και για μία εταιρία. Αυτόματα με την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου το σύστημά μας στέλνει με e-mail την επιβεβαίωση της κράτησής σας με τους αριθμούς εισιτηρίων σας και ακολουθεί (ΑΠΕ- Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίου) στα στοιχεία που έχετε δηλώσει και επιθυμείτε την έκδοσή της.

Η αποστολή της (ΑΠΕ- Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίου) με e-mail γίνετε με αποστολή τριών αρχείων τα οποία πρέπει να φυλαχτούν σε χώρο του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή μήπως και χρειαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πληρωμή σε σημεία πώλησης της ELLINAIR

Μεταβείτε σε ένα από τα σημεία πωλήσεών μας και εξοφλείστε επί τόπου την πραγματοποιηθείσα κράτησή σας.

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση του τιμήματος μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να εξοφλήσετε με χρέωση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXRPESS.

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον Χρήστη για την εξόφληση της κράτησής του χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Η ασφάλεια της πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας εξασφαλίζεται από το σύστημα ασφαλείας της ιστοσελίδας μας, όπως αυτό διαχειρίζεται η ELLINAIR και το οποίο αναφέρεται αμέσως παρακάτω.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου. Η ELLINAIR δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Ο Χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η ELLINAIR καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση σφάλματος.

Προσοχή, ως εξόφληση εννοείται η πίστωση στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου ποσού και όχι το εκάστοτε αποδεικτικό πληρωμής αυτού. Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως ενημερωθείτε πριν την κατάθεση για τον ακριβή χρόνο πίστωσης στους λογαριασμούς μας του οφειλόμενου και καταβαλλόμενου εκ μέρους σας ποσού. Η ELLINAIR καμία ευθύνη δεν έχει και καμία υποχρέωση δεν υπέχει από την καθυστερημένη πίστωση στους λογαριασμού της του οφειλόμενου και καταβληθέντος εκ μέρους σας ποσού, μη υποχρεούμενη στην εκπλήρωση της σύμβασης σε περίπτωση έλλειψης πίστωσης του οφειλόμενου ποσού.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ELLINAIR έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι ιστοσελίδες της Ellinair χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και όλα τα σχετικά με αυτές προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων της κάρτας, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από την συνεργαζόμενη εταιρία, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, και δεν επεξεργάζονται ούτε καταχωρούνται από την Ellinair. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενη τράπεζα, που έχει επιλεγεί.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Κατά τα λοιπά η ELLINAIR δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Δια της παροχής των στοιχείων σας, συναινείτε και αποδέχεστε την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων σας (προσωπικών σας δεδομένων), για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ELLINAIR δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία σας και των συναλλαγών σας, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση εκ μέρους σας, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα της ELLINAIR χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή, όπου επιβάλλεται, από συνεργαζόμενες με την ίδια επιχειρήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ELLINAIR.

 

Άρθρο 5 - Check-in-Διαδικασία Επιβίβασης-Ταξιδιωτικά Έγγραφα-Μεταφορά

Check-in

Οι επιβάτες είναι υπόχρεοι στην εμφάνιση πριν την προγραμματισμένη λήξη του χρόνου εμφάνισης 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης (τήρηση Check-in-χρόνου) και στην κατοχή της κάρτας επιβίβασης στο αεροσκάφος σύμφωνα με τους ορισμένους από τον αερομεταφορέα όρους, έχοντας προβεί ταυτόχρονα στην παράδοση τυχόν επιθυμούμενων προς παράδοση αποσκευών. Για τις προγραμματισμένες ώρες check-in ανά αεροδρόμιο δύναστε να πληροφορηθείτε τηλεφωνικά, είτε απευθείας στα εκάστοτε αεροδρόμια, είτε στα διάφορα σημεία πώλησης της ELLINAIR, εναλλακτικά στο λειτουργούν εκ μέρους μας τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η παρουσία σας στο αεροδρόμιο προς εκκίνηση της διαδικασίας επιβίβασης σε χρονικό σημείο, κατά το οποίο υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι τη λήξη του χρόνου εμφάνισης, προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων (σημείωση μεγάλης αναμονής). Ιδιαίτερα συνιστάται η ανωτέρω παρουσία στους επιβάτες που χρήζουν ιδιαίτερης παροχής (ασυνόδευτα παιδιά, ΑΜΕΑ, κοκ).

Σε περίπτωση αθέτησης της λήξης του χρόνου εμφάνισης, το δικαίωμα στη μεταφορά χάνεται, επιφυλασσόμενων τυχόν προβλεπόμενων διαφορετικών ρυθμίσεων στον κανονισμό ναύλων (εδώ), εναλλακτικά σε περίπτωση σημείωσης αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα αποζημίωσης (θετικής και αποθετικής ζημίας) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατά της ELLINAIR.

Διαδικασία επιβίβασης

Οι επιβάτες υποχρεούνται να βρίσκονται την ορισθείσα ώρα (όπως αυτή αναγράφεται επί της κάρτας επιβίβασης ή γνωστοποιήθηκε κατά το Check-in) με έγκυρη κάρτα επιβίβασης στη πύλη της προς αναχώρηση σχετικής με τη μεταφορά τους πτήσης. Σε περίπτωση μη τήρησης του ορισθέντος χρόνου επιβίβασης (Boarding Time) οι επιβάτες χάνουν το δικαίωμα της μεταφοράς, επιφυλασσόμενων τυχόν ειδικότερων διατάξεων και κανονισμών, ακόμη της περίπτωσης σημείωσης αποδεδειγμένων γεγονότων ανωτέρας βίας.

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Η εκ μέρους του επιβάτη κατοχή των απαιτούμενων για το προγραμματισμένο ταξίδι αυτού ταξιδιωτικών -συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών της ταυτότητας του επιβάτη- εγγράφων τελεί υπό την αποκλειστική αυτού ευθύνη και μέριμνα. Σημειώνεται ότι η αποδοχή μεταφοράς και επιβίβασης του επιβάτη στο αεροσκάφος τελεί υπό την προϋπόθεση της κατοχής των απαιτούμενων και έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της ηλικίας των επιβατών (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των απαιτούμενων για τη μεταφορά ταξιδιωτικών εγγράφων των παιδιών), ακόμη και των τυχόν μεταφερόμενων ζώων.

Ο αερομεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση, σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν φέρει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι κανόνες των απαιτούμενων εγγράφων για την είσοδο στη χώρα προορισμού ή/και σε ορισμένη ενδιάμεση χώρα, εφόσον απαιτείται. Στη περίπτωση αυτή ο αερομεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του στην αναζήτηση της σημειωθείσας σε αυτόν, εκ των ανωτέρω περιστάσεων, ζημίας (θετικής και αποθετικής).

Μεταφορά

Αναφορικά με τις διάφορες ισχύουσες τιμές εισιτηρίων αναλόγως της κατηγορίας του επιβάτη παρακαλούμε όπως λάβετε πληροφορίες από εδώ.

Προς αποφυγή ζημιογόνων στην υγεία καταστάσεων, συνιστάται η αποφυγή μεταφοράς νεογέννητων κάτω των επτά (7) ημερών.

Σε κάθε ενήλικα επιβάτη επιτρέπεται η μεταφορά ενός παιδιού μικρής ηλικίας άνευ θέσεως. Σε κάθε σειρά θέσεων επιτρέπεται εκάστοτε μέχρι ένα (1) παιδί μικρής ηλικίας.

Η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών ηλικίας 5 μέχρι και 12 ετών επιτρέπεται μόνο, εφόσον προηγουμένως έχει γνωστοποιηθεί στον αερομεταφορέα, ο οποίος έχει εγκρίνει τη μεταφορά αυτή. Παιδί το οποίο συνοδεύεται από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, δεν θεωρείται ασυνόδευτο. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία για τα ασυνόδευτα παιδιά δύναται να αιτηθεί και σε παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών. Για επιπλέον πληροφορίες και πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα έγγραφα των ασυνόδευτων παιδιών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Η μεταφορά εγκύων επιτρέπεται μέχρι και την 32η εβδομάδα κυήσεως. Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική βεβαίωση που να επιβεβαιώνει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Οι ανωτέρω προθεσμίες παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση εισιτηρίων μετ’ επιστροφής ως προς την επιστροφή. Δεδομένης της δυνατότητας ισχύος επιπλέον περιοριστικών για τη μεταφορά των εγκύων όρων σε άλλες χώρες, συνιστάται η επικοινωνία με το τηλεφωνικό μας κέντρο προς λήψη περισσότερων πληροφοριών.

Περιορισμοί στη μεταφορά ΑΜΕΑ δύνανται να τεθούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1107/2006. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Σε περίπτωση αλλαγής αεροσκάφους από την Ellinair για επιχειρησιακούς λόγους, ενδέχεται να τροποποιήσει την θέση σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για όποια άλλη ειδική περίπτωση μεταφοράς παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

 

Άρθρο 6 – Αποσκευές

Αναφορικά με το επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών (χειρός και παραδοθέντων) καθώς και τις μέγιστες αυτού διαστάσεις, ακόμη και ειδικές κατηγορίες αποσκευών (όπως αθλητικός εξοπλισμός, καροτσάκια παιδικά και ΑΜΕΑ, απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός, μεταφορά ζώων) και απαγορευμένα προς μεταφορά προϊόντα, παρακαλούμε μεταβείτε εδώ.

Ο αερομεταφορέας δύναται να αρνηθεί τη παραλαβή παραδιδόμενης αποσκευής, σε περίπτωση που η συσκευασία αυτής δεν εγγυάται την ασφαλή μεταφορά της. Ο επιβάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα της συσκευασίας της αποσκευής και εν γένει προετοιμασίας αυτής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αζήμια μεταφορά τόσο της ίδιας, όσο και των περιεχόμενων σε αυτήν αντικειμένων.

Το παραδιδόμενο σε εσάς απόκομμα αποσκευής αποτελεί αποδεικτικό της παράδοσης της αποσκευής, του αριθμού των παραδιδόμενων αποσκευών καθώς και του επιμέρους βάρους εκάστης. Ο επιβάτης υποχρεούται, ευθύς μετά της προσγείωσης και της εκ νέου θέσης στη κατοχή αυτού των αποσκευών του, της παραλαβής αυτών από το προβλεπόμενο για τη παραλαβή σημείο. Ο αερομεταφορέας ή κάθε αρμόδια προς τούτο αρχή ή υπηρεσία δύναται να επιβάλει χρέωση φύλαξης σε περίπτωση σημείωσης άρνησης παραλαβής ή υπαίτιας μη παραλαβής της αποσκευής μετά προσγειώσεως.

Στις περιπτώσεις απώλειας ή μη ανεύρεσης των αποσκευών σας, παρακαλούμε κατά την άφιξή σας στον προορισμό σας ή στον προορισμό που ορίζεται για τις αποσκευές σας, ακόμη και αν δεν αποτελεί τον δικό σας τελικό προορισμό, όπως απευθυνθείτε στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία δήλωσης απώλειας των αποσκευών (γραφεία Lost and Found).

Συνιστάται να μην περιέχονται στις παραδιδόμενες αποσκευές αντικείμενα αξίας, όπως χρήματα, τιμαλφή, αξιόγραφα, κοσμήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά και παρόμοια αντικείμενα αξίας, όπως επίσης και εύθραυστα αντικείμενα.

Ο επιβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας της χώρας αναχώρησης, προορισμού και –εφόσον επιβάλλεται- των ενδιάμεσων του ταξιδιού χωρών.

Κάθε αποσκευή δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 32 κιλά. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά της μόνο έως εμπόρευμα.

Το επιτρεπόμενο όριο χειραποσκευής στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι μια χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις εκ. 55x40x20

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων υλικών στις αποσκευές και τις χειραποσκευές. Λίστα των επικίνδυνων υλικών μπορείτε να βρείτε εδώ

Για τη μεταφορά ειδικών αποσκευών (αθλητικός εξοπλισμός ) πρέπει να ενημερωθεί πριν το ταξίδι το τμήμα κρατήσεων της εταιρίας και ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση.

 

Άρθρο 7- Περιορισμός και Άρνηση Επιβίβασης, Προγράμματα Πτήσεων, Καθυστερήσεις, Μεταβολές και Ακυρώσεις Πτήσεων

Περιορισμός και Άρνηση Επιβίβασης

Ο αερομεταφορέας δύναται να περιορίσει ακόμη και να αρνηθεί τη μεταφορά ή/και συνέχιση της μεταφοράς ενός επιβάτη, σε περίπτωση που:

 • τίθεται σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή/και η ασφάλεια ενός προσώπου (επιβάτη ή μέλος πληρώματος) εξαιτίας της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου επιβάτη,
 • εμποδίζεται το πλήρωμα στη παροχή των υπηρεσιών του,
 • δεν εισακούονται οι οδηγίες του πληρώματος, ιδίως αναφορικά με το κάπνισμα ακόμη και τη κατανάλωση του αλκοόλ,
 • η συμπεριφορά του εν λόγω επιβάτη θέτει σε δοκιμασία και κίνδυνο τους λοιπούς επιβάτες και το πλήρωμα καθώς και των φερόντων εκ μέρους αυτών αντικειμένων,
 • υπάρχει δικαιολογημένη υπόνοια ότι ο συγκεκριμένος επιβάτης θα προβεί σε μία εκ των αναφερόμενων ανωτέρω ενεργειών,
 • ο επιβάτης αρνείται τον έλεγχο τόσο του ιδίου όσο και των φερόμενων από αυτόν αντικειμένων και αποσκευών, αντίθετα προς τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας,
 • ο επιβάτης δεν βρίσκεται υπό την κατοχή των απαιτούμενων και έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων, αυτά φέρονται με καταστροφές και σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου αυτών, ακόμη και εφόσον αρνείται τον έλεγχο αυτών,
 • ο επιβάτης δεν τηρεί τους κανόνες εκτέλεσης της πτήσης και εν γένει του ταξιδιού,
 • απαγορεύεται η είσοδος σε ορισμένη χώρα προορισμού, ενδεχομένως δε και ενδιάμεσης στάσης, του συγκεκριμένου επιβάτη,
 • ο επιβάτης δεν δύναται να αποδείξει ότι είναι το αναγραφόμενο στη κράτηση (για τη διαδικασία του Check-in) ή στη κάρτα επιβίβασης (κατά την επιβίβαση) πρόσωπο,
 • δεν καταβλήθηκαν τα επιπρόσθετα της κράτησης τέλη, φόροι και λοιπές επιβαλλόμενες χρεώσεις,
 • ο επιβάτης παραβαίνει κανόνες ασφαλείας της αεροπορικής εταιρείας, του αερομεταφορέα ή/και του αεροδρομίου,
 • ο επιβάτης φέρει απαγορευμένα αντικείμενα μαζί του (όπως σε αυτά γίνεται παραπομπή στο άρθρο 6)
 • ο επιβάτης παραβαίνει τους παρόντες όρους και τους επισυναπτόμενους σε αυτούς και παρακολουθηματικούς της μεταφοράς όρους και νομοθεσία.

Ο αερομεταφορέας στο πλαίσιο των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενων περιπτώσεων, ακόμη και προς εξασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων και επιβατών, δύναται να αποβάλει από το αεροσκάφος τον παραβαίνοντα τους κανονισμούς επιβάτη, να αρνηθεί την επιβίβαση αυτού, ακόμη να αρνηθεί την συνέχιση της πτήσης αυτού. Ακόμη δύναται το πλήρωμα να προβεί σε κάθε απαιτούμενη και απολύτως απαραίτητη για την ομαλοποίηση της κατάστασης ενέργεια. Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ότι οι σημειωθείσες επί αεροσκάφους παραβάσεις των νομοθετικών διατάξεων αποτελούν βαρύτατες ποινικές και αστικές παραβάσεις.

Προγράμματα Πτήσεων, Καθυστερήσεις, Μεταβολές και Ακυρώσεις Πτήσεων

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται στην εκτέλεση του προγράμματος των πτήσεων, σύμφωνα με το δημοσιευμένο και κρατημένο από τους επιβάτες πρόγραμμα. Σε περίπτωση σημείωσης μεταβολών, ο αερομεταφορέας υποχρεούται στην κατά το δυνατόν σύντομη ενημέρωση των επιβατών. Συνιστάται 24 ώρες προ της προγραμματισμένης πτήσης όπως ενημερωθείτε τηλεφωνικά και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου αναφορικά με τις τυχόν μεταβολές των προγραμμάτων πτήσεων.

Σε περίπτωση μεταβολής του προς εκτέλεση τη μεταφορά αερομεταφορέα, η ELLINAIR θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προς γνωστοποίηση της εν λόγω μεταβολής. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν σημειωθείσες ακυρώσεις, εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση των σχετικών εφαρμοστέων νομοθετικών κανόνων και κανονισμών.

Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο χρόνος που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα και σε άλλα έγγραφα δεν είναι εγγυημένος και δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού.

Ο μεταφορέας δικαιούται να μεταφέρει τα καθήκοντά του ή το μέρος τους βάσει του συμφωνητικού της αεροπορικής μεταφοράς σε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου άλλου μεταφορέα. Ο μεταφορέας δικαιούται να ακυρώσει ή να καθυστερήσει την πτήση που αναφέρεται στο εισιτήριο, να προβεί σε αντικατάσταση του τύπου αεροσκάφους, σε αλλαγή διαδρομής της μεταφοράς, καθώς και να τροποποιήσει ή να ακυρώσει προσγείωση αεροσκάφους σε σταθμούς που αναφέρονται στο εισιτήριο, εφόσον αυτό απαιτείται από τις συνθήκες ασφάλειας πτήσεων ή/και την αεροπορική ασφάλεια, καθώς και κατόπιν απαίτησης των κρατικών φορέων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.

Χρονοδιάγραμμα πτήσεων δύναται να αλλάξει, ενώ ο μεταφορέας σε αυτή τη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να ενημερώσει τους επιβάτες, με τους οποίους έχει συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς, με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για παράλειψη ενημέρωσης επιβάτη για αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων, αλλαγή αεροδρομίου αναχώρησης / άφιξης, ακύρωση πτήσης ή αλλαγές οποιωνδήποτε άλλων παραμέτρων πτήσεων, εάν κατά την κράτηση των αεροπορικών μεταφορών ο επιβάτης δεν έχει δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ) ή εάν ο μεταφορέας δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον επιβάτη μέσω συγκεκριμένων μέσων επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία φορά το κάθε ένα από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παροχής ανακριβών στοιχείων επικοινωνίας από τον επιβάτη. Στις ως άνω περιπτώσεις, ο μεταφορέας δεν αποζημιώνει τις ζημίες του επιβάτη που προκλήθηκαν λόγω παράλειψης ενημέρωσης.

Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για τη διασφάλιση ανταποκρίσεων πτήσεων, εάν αγοράστηκαν ξεχωριστά εισιτήρια για συγκεκριμένη μεταφορά.

Άρθρο 8 - Συμπεριφορά εντός Αεροσκαφών

Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του πιλότου και εν γένει του πληρώματος του αεροσκάφους και να συμπεριφέρονται ευπρεπώς, έτσι ώστε: να μην τίθενται σε κίνδυνο τόσο η ασφάλεια των λοιπών επιβαινόντων όσο και του αεροσκάφους, τα μέλη του πληρώματος να μην εμποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα να μην υποστούν ζημία και να μην υποχρεούνται στην ανοχή ανάρμοστης συμπεριφοράς, να μην αντιβαίνουν και παραβαίνουν κανόνες ασφαλείας, τόσο νομοθετικά τιθέμενους, όσο και ορισθέντες από τον αερομεταφορέα.

Για λόγους ασφαλείας η χρήση των ηλεκτρονικών αντικειμένων με δυνατότητα λήψης σήματος (ηλεκτρονική φορητοί υπολογιστές, κινητά, tablet) δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της πτήσεως, εκτός και αν τίθενται αυτά σε «Λειτουργία Πτήσεως». Ωστόσο ακόμη και με τη χρήση της εν λόγω επιλογής, επισημαίνεται ότι η χρήση επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια της πτήσεως και όχι κατά την από- και προσγείωση.

Η κατανάλωση αλκοόλ εκτός από το προσφερόμενο από την εταιρία και το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις εκτελούμενες από την ELLINAIR πτήσεις.

Άρθρο 9 - Ευθύνη/ Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Νόμο

Αναφορικά με την ευθύνη, εφαρμοστέες είναι οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σε συνδυασμό με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ. Εκτός των περιπτώσεων της σημείωσης θανάτου και σωματικών βλαβών, ακόμη και της περίπτωση παράβασης ουσιωδών διατάξεων της συμφωνίας και των παρόντων, ο αερομεταφορέας ευθύνεται αποκλειστικά για ζημίες σημειωθείσες εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας. Οι διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ και λοιπών Κανονισμών Ευθύνης και ιδίως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) 261/2004 δεν θίγονται.

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 889/2002

Ευθύνη των αερομεταφορέων έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους

Δια της παρούσας γνωστοποίησης συνοψίζονται οι κανόνες περί ευθύνης που εφαρμόζουν οι κοινοτικοί αερομεταφορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της σύμβασης του Μόντρεαλ.

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού

Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια αποζημίωσης για τραυματισμό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 113.110 ΕΤΔ (ποσό προς υπολογισμό στο τοπικό νόμισμα) ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει απαιτήσεις για αποζημίωση. Άνω του ποσού αυτού, ο αερομεταφορέας μπορεί να αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλειά του ή σε υπαιτιότητά

του.

Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, ο αερομεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 18.096 ΕΤΔ (ποσό προς υπολογισμό στο τοπικό νόμισμα).

Καθυστέρηση επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο αερομεταφορέας ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης επιβατών περιορίζεται στα 4.694 ΕΤΔ (ποσό προς υπολογισμό στο τοπικό νόμισμα).

Καθυστέρηση αποσκευών

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο αερομεταφορέας ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1.131 ΕΤΔ (ποσό προς υπολογισμό στο τοπικό νόμισμα).

Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών

Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1.131 ΕΤΔ (ποσό προς υπολογισμό στο τοπικό νόμισμα). Σε περίπτωση που οι αποσκευές έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόμη και εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή έφερε ελάττωμα. Σε περίπτωση που οι αποσκευές δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος μόνον εφόσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Ανώτερα όρια για αποσκευές

Ένας επιβάτης μπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και εφόσον πληρώσει ένα συμπληρωματικό ποσό.

Καταγγελίες για αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα το ταχύτερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα εντός επτά (7) ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης

εντός είκοσι μιας (21) ημερών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στην διάθεση του επιβάτη.

Ευθύνη συμβαλλομένων και πραγματικών αερομεταφορέων

Εάν ο αερομεταφορέας που αναλαμβάνει την πτήση δεν είναι ο ίδιος με το συμβαλλόμενο αερομεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απευθύνει καταγγελία ή να απαιτήσει αποζημίωση και από τους δύο αερομεταφορείς. Εάν το όνομα ή ο κωδικός ενός αερομεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός ο αερομεταφορέας είναι ο συμβαλλόμενος αερομεταφορέας.

Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής

Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζημίωσης υποβάλλεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος.

Βάση της πληροφόρησης

Βάση για τους ανωτέρω κανόνες είναι η σύμβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρμόζεται στην Κοινότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002, και με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Ανακοίνωση σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 2111/2005

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΚ αριθ.2111/2005 της 14 Δεκεμβρίου 2005, ο συμβαλλόμενος για την αεροπορική μεταφορά ενημερώνει τον επιβάτη σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα. Σε περίπτωση που η ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα δεν είναι ακόμη γνωστή κατά τη στιγμή της κράτησης, ο συμβαλλόμενος για την αεροπορική μεταφορά εξασφαλίζει ότι ο επιβάτης ενημερώνεται για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα όταν αυτή επιβεβαιωθεί.

 

Ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013)

Η Εταιρεία και ο χρήστης ή/και ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη σύμβαση μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση των ηλεκτρονικών διαφορών, η οποία είναι προσβάσιμη από τον εξωτερικό σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα προσφέρει στους καταναλωτές-ταξιδιώτες τη δυνατότητα να παραπέμπουν τις διαφορές που σχετίζονται με διαδικτυακές παραγγελίες και αγορές χωρίς να προσφεύγουν πρώτα σε δικαστήριο. Η Ellinair δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει στην ανωτέρω πλατφόρμα ή σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.

 

Ενημέρωση σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών καθιερώνει ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών όταν η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) με σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση της εκδίκασης των μικροδιαφορών σε διασυνοριακές υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή συνίσταται ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης μικροδιαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/european-small-claims-procedure/index_en.htm

 

Ενημέρωση για τους επιβάτες εξωτερικού αναφορικά με τον περιορισμό ευθύνης

Γνωστοποιείται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με τελικό προορισμό ή με σταθμό σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης, ότι οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης, γνωστής ως Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για όλο το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε τμήματος εντός της χώρας αναχώρησης ή προορισμού. Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς, από ή με ενδιάμεσο σταθμό στις ΗΠΑ, η Σύμβαση και οι ειδικές συμβάσεις μεταφοράς που ενσωματώνονται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους, ορίζουν ότι η ευθύνη ορισμένων Μεταφορέων, συμβαλλόμενων σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις, για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία που δεν υπερβαίνει τις 75.000 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη, και ότι η ευθύνη μέχρι το όριο αυτό είναι ανεξάρτητη από τυχόν αμέλεια εκ μέρους του Μεταφορέα. Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με Μεταφορείς που δεν είναι συμβαλλόμενοι σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις ή που δεν ταξιδεύουν σε διαδρομή προς, από ή με ενδιάμεσο σταθμό στις ΗΠΑ, η ευθύνη του Μεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη περιορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε περίπου 10.000 ή 20.000 δολάρια ΗΠΑ.

Οι επωνυμίες των Μεταφορέων που είναι συμβαλλόμενοι σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις είναι διαθέσιμες σε όλα τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων των συγκεκριμένων Μεταφορέων και μπορεί κανείς να τις συμβουλευθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πρόσθετη προστασία συνήθως παρέχεται μέσω αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης από ιδιωτική εταιρία. Η ασφάλιση αυτή δεν επηρεάζεται από τον περιορισμό ευθύνης του Μεταφορέα, όπως καθορίζεται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή στις ειδικές συμβάσεις μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο της αεροπορικής ή της ασφαλιστικής σας εταιρίας.

Η παρούσα γνωστοποίηση απαιτείται από το Διάταγμα 69-2-65 του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ και δεν αναφέρεται στους όρους της Σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999, που μπορεί να έχουν εφαρμογή στο ταξίδι σας. Καμία εγγύηση δεν δίδεται σε ό,τι αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της.

Άρθρο 10 – Διάφοροι Όροι

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται στο χρήστη («Χρήστης») υπό τον όρο ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από το Χρήστη της Ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης έχει παραχωρήσει την άδειά του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία τηρούνται από την εταιρεία καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου. Η ELLINAIR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών που ορίζονται στη παρούσα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Προς τον σκοπό έγκαιρης ενημέρωσης των συναλλασσόμενων μέσω της ιστοσελίδας Χρηστών της, η ELLINAIR θα προβαίνει εγκαίρως στη δημοσίευση των νέων όρων και στην γνωστοποίηση της τροποποίησης στη παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι καμία τροποποίηση δεν καταλαμβάνει ήδη συναφθείσα (προ της τροποποίησης των όρων) σύμβαση. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οικονομικές Συναλλαγές

Εφόσον προβαίνετε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω του on-line συστήματος κρατήσεων, δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και είστε νομικά ικανός προς σύναψη της επιθυμούμενης σύμβασης, δεσμευόμενος από τους αναφερόμενους όρους και τις αναληφθείσες –εκ της επιλεχθείσας σύμβασης- υποχρεώσεις. Απαγορεύεται στο Χρήστη να προβαίνει σε ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις και αντίστοιχα στη σύναψη συμβάσεων συνακόλουθα των ανωτέρω πρακτικών. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταφοράς που ορίζονται στη παρούσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η επίκληση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των ανίκανων και περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία), δια της χρήσης των στοιχείων του «εμφαινόμενου Χρήστη», ήτοι δηλαδή του προσώπου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται προς τον σκοπό κράτησης στην ELLINAIR και σύναψης συμφωνίας με την ELLINAIR, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την ευθύνη του «εμφαινόμενου Χρήστη» από τις συναπτόμενες στο όνομά του συμβάσεις και εν γένει αναληφθείσες υποχρεώσεις.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ELLINAIR δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά τόσο στην ταυτότητα της ELLINAIR όσο και στις παρεχόμενες, μέσω της ιστοσελίδας, συναλλαγές. Η ELLINAIR, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνηςΗ ELLINAIR στα πλαίσια των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν ευθύνεται -αστικώς ή ποινικώς και σε οποιονδήποτε βαθμό υπαιτιότητας- και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων. Ο αναφερόμενος στους παρόντες περιορισμός της ευθύνης της ELLINAIR ισχύει ακόμη και στη περίπτωση που υπάλληλος της επιχείρησης ή οποιοδήποτε άλλο προστηθέν από την ELLINAIR πρόσωπο είχε ενημερωθεί περί της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ.. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ELLINAIR και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ELLINAIR έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ELLINAIR ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της ELLINAIR καθώς και των λοιπόν αναφερόμενων και απεικονιζόμενων στην ιστοσελίδα εμπορικών σημάτων τρίτων επιχειρήσεων ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της ELLINAIR ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ELLINAIR ή των τρίτων αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στη παρούσα Ιστοσελίδα, οδηγούν είτε σε σελίδες της ELLINAIR, είτε σε ισοτόπους και ιστοσελίδες που τηρούνται από τρίτους. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ELLINAIR και η ELLINAIR δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ELLINAIR δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ELLINAIR παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Χρήστη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ELLINAIR εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κράτηση με λανθασμένα στοιχεία και η συμπλήρωση λανθασμένων ταξιδιωτικών εγγράφων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους της ELLINAIR, ενώ για τα έγκυρα και απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα τις αρμόδιες προς τούτο δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων δεν γεννά δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης – αγοράς σας.

Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους λοιπούς όρους, οι οποίοι διατηρούν την ισχύ τους.

Δήλωση Απορρήτου