Δήλωση Απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Η Ellinair Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία («εμείς» ή «εμάς» ή «μας») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Ellinair Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με αριθμό καταχώρησης 800466244, και η έδρα της βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 8,3 χλμ Θεσσαλονίκη-Μουδανιά, Λυγαριά, Πυλαία, 55535. Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος για τα θέματα προστασίας δεδομένων είναι η κυρία Maria Panchulidze, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο +30 2310 591 555 ή μέσω e-mail στο dpo@ellinair.com.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Ellinair επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ποτέ δεν θα συλλέγουμε όχι αναγκαία προσωπικά δεδομένα σας και δεν θα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύνανται να συλλέξουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας
 • Τηλέφωνο οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Αριθμός άδειας οδήγησης

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους:

 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Έντυπες φόρμες
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Αλληλογραφία
 • Προφορικά, κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων
 • Συνεντεύξεις
 • Εγγραφές στις εκδηλώσεις

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για την επεξεργασία)

Η Ellinair λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ποτέ δεν αποκαλύπτει, δεν μοιράζεται ή δεν πoυλάει τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε διαφημιστικές προσφορές και μηνύματα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

 • Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή παροχής μιας υπηρεσίας, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και δύνανται να αποσταλούν στην προτιμώμενη από εσάς διεύθυνση.
 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ, όπου εκτιμήσαμε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς ως πελάτη και αποστέλλονται προς το συμφέρον μας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μη παρεμβατικές και θα επεξεργάζονται βάσει νόμιμων συμφερόντων.

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργάζεται η Ellinair και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το:

 • Ποια δικά σας προσωπικά δεδομένα διατηρούμε
 • Ποιοι είναι οι λόγοι της επεξεργασίας τους
 • Ποιες είναι οι κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • Ποιοι είναι οι παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί / θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πόσο καιρό σκοπεύουμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο, οπότε θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να προβάλλετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ εκ μέρους μας.

Εάν λάβουμε από εσάς ένα αίτημα να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε σε ζητούμενη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο.

Ανταλλαγή και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν ανταλλασσόμαστε και δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νομική απαίτηση. Η Ellinair δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες (τρίτα πρόσωπα) για παροχή υπηρεσιών και επιχειρηματικές λειτουργίες της. Εν τούτοις, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Μέτρα διασφάλισης

Η Ellinair σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δουλεύουμε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και διαθέτουμε διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:

 • SSL, TLS,
 • encryptions,
 • restricted access,
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • etc

Μεταφορές εκτός της ΕΕ

Η Ellinair χρησιμοποιεί ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) που δύνανται να φιλοξενηθούν / αποθηκευτούν στη Ρωσία ή άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλατε μέσω της ιστοσελίδας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • υποδοχή περιεχομένου ιστού 
 • εξυπηρετητής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • διακομιστές αρχείων 
 • βάση δεδομένων μάρκετινγκ
 • διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες 
 • κτλ

Επομένως, όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας / μας στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / προβαίνετε σε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο κλπ., τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε δύνανται να αποθηκευτούν σε διακομιστές που φιλοξενούνται στη Ρωσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών σας και συμμορφώνονται με τις αυστηρές συμφωνίες και τα μέτρα που ορίζει η Ellinair για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένος να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Ellinair, ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / παραδώσουμε τα προϊόντα σας / διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά σας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς την εν λόγω συναίνεσή σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Ellinair διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές αναθεώρησης και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά σας προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια, και έπειτα να τα καταστρέψουμε.

Υποβολή καταγγελίας

Η Ellinair επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.