Ποιότητα και Περιβαλλοντική Πολιτική

Για την Ellinair Airlines Α.Ε., η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα συνδυαστικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015. Η διοίκηση της εταιρίας έχει δεσμευτεί ώστε να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς το υφιστάμενο σύστημα, καθώς και να αναθεωρεί την παρούσα πολιτική που θέτει τους στόχους και πλαισιώνει τη λειτουργία του Οργανισμού.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικοί εταιρικοί στόχοι για μια ασφαλή, ευχάριστη και έγκαιρη πτήση αναχώρησης, η διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί για την:

  • Πλήρη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της και την παρακολούθηση της έκδοσης νέων.
  • Διατήρηση ενός ικανού και άρτια καταρτισμένου προσωπικού με την εφαρμογή ενός τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης.
  • Εφαρμογή ενός αυστηρού προγράμματος συντήρησης στο στόλο και τις υποδομές του, καθώς και για την παρακολούθηση της απαρέγκλιτης τήρησής του.
  • Εκτέλεση τακτικών εσωτερικών ελέγχων.
  • Παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υπεργολάβων και των συνεργατών τους.
  • Εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος των αεροσκαφών, και ειδικότερα των τροφίμων και ποτών που προσφέρονται στους επιβάτες.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία είναι το αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής μας συνείδησης και ευαισθητοποίησης. Για το λόγο αυτό, η Ellinair Airlines Α.Ε. ενεργεί πάντα βάσει νομοθετικών και κανονιστικών δεσμεύσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζει ότι τα μέρη που συμμετέχουν στη λειτουργία της εφαρμόζουν πρακτικές που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η διοίκηση δεσμεύεται ώστε:

  • Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά τον προγραμματισμό των εργασιών τους, ακόμα και πριν από τη λήψη αποφάσεων.
  • Να αξιολογεί συνεχώς τον κίνδυνο προσδιορίζοντας και δίνοντας προτεραιότητα στις απειλές και τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων και πιθανώς αφορούν ζητήματα ποιότητας ή/και περιβάλλοντος.
  • Να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας της εταιρείας.
  • Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται για την εφαρμογή ορθών πρακτικών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ellinair Airlines Α.Ε. θα θέσει στόχους και θα παρακολουθεί την απόδοσή τους, για την επίτευξη όλων των παραπάνω. Θα εργαζόμαστε πάντα με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελεί διαρκή προτεραιότητά μας.

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Πολιτική.pdf